คิดเพื่อโลกของเรา
คิดเพื่อโลกของเรา
ตั้งแต่ผู้บริหารที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมจนถึงพนักงานทุกระดับ ทุกๆคน ได้ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี ทุกๆชีวิตของทีมงานมีภารกิจที่จะคิดสร้างสรรค์ ระดมกำลังสมองคิดเพื่อโลกของเรา ช่วยกันถ่ายทอดสู่ผลิตภัณฑ์กรีนมายด์ของเรา

ดูรายละเอียดคิดค้นสิ่งที่ดีเพื่อคุณ
คิดค้นสิ่งที่ดีเพื่อคุณ
กรีนมายด์ ผลิตภัณฑ์ที่ถูกบรรจงสร้างสรรค์จากทีมงานฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรา ด้วยภาระกิจที่ถูกมอบหมายจากจิตใต้สำนึกของทุกคนเอง ทีมงานทุกคนตระหนักถึงการสร้างสรรค์ และคิดค้นผลงานทรงคุณค่า

ดูรายละเอียดคิดสู่มาตรฐานสากล
คิดสู่มาตรฐานสากล
ทีมงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราได้ทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพสูง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นแบรนด์ของคนไทย ที่มีคุณภาพทัดเทียมกับแบรนด์ระดับสากล

ดูรายละเอียดคิดครบทุกความต้องการ
คิดครบทุกความต้องการ
กรีนมายด์ ถือกำเนิดจาก ทีมงานที่เปี่ยมไปด้วยด้วยประสบการณ์อย่างยาวนาน ทราบถึงความต้องการของผู้บริโภคเป็นอย่างดีทุกๆ ผลิตภัณฑ์ จึงตอบสนองได้ครบถ้วนทุกความต้องการ และจะยังคงพัฒนาต่อไป เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค

ดูรายละเอียด